Postdoctoral Fellowships 2021-2022

מרכז סינדי מ. אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, טכנולוגיה ורפואה באוניברסיטה העברית בירושלים

קול קורא להגשת מועמדות למלגות תואר שני ודוקטורט לתלמידות מחקר מצטיינות לשנת הלימודים האקדמית 2021-2022 תשפ”ב

מרכז אדלשטיין מתכבד להציע מלגות מלאות או חלקיות, למשך שנה או חלקה לתלמידים\ות מחקר מצטיינים\ות.

על המועמדים\ות להיות תלמידים\ות מצטיינים\ות מכל מחלקה באוניברסיטה העברית בירושלים, אשר נושא עבודת המחקר שלהם\במסגרת תחומי העניין של המרכז, ובעיקר בתחומי היסטוריה והפילוסופיה של המדע, הטכנולוגיה והרפואה

מקבלי\ות המלגה מצופים\ות להשתתף באירועי המרכז ולתרום לפעילות המרכז במשך זמן המלגה, משמע להשתתף ולתרום בהרצאות,. קבוצות דיון, סדנאות וכנסים שהמרכז מארגן

הגשת המועמדות צריכה לכלול (1) גיליון ציונים, (2) קורות חיים, (3) תקציר עבודת המחקר (עד 300 מילים), (4) לוח זמנים לסיום המחקר, (5) רשימת מלגות ותמיכות אשר המועמד\ת כבר מקבלת מתוקף היותה תלמידת מחקר באוניברסיטה העברית.  בנוסף, על המועמד/ת לדאוג לכך שהמרכז יקבל שני מכתבי המלצה, אחד מהם לפחות מחברי/ות מרכז אדלשטיין רשימת החברים/ות נמצאת באר המרכז http://edelstein.huji.ac.il/people/edelstein-community.

על מכתבי ההמלצה להישלח ישירות למרכז אדלשטיין

edelstein.center@mail.huji.ac.il

תאריך אחרון להגשה-  15.2.2022