Jewish Mathematicians in Medieval Times

יום ×’’, 10.2.2015 12:00
חדר הסימנרים במרכז אלדשטיין (234), בניין לוי, קמפוס אדמונד ספרא, גבעת רם, ירושלים

אחמד אע’באריה
מכון כהן

מעמדן של האקסיומות בגיאומטריה ובאופטיקה של אבן אל-הית’ם

המדען והפילוסוף הגדול אבן אל-הית’ם (× . 1041) נמנה על המלומדים הערבים שגילו עניין רב בספר היסודות של אוקלידס, שלו הקדיש שני פירושים רחבי היקף. ההשוואה בין הפירושים מצביעה על התפתחות ניכרת שחלה בפרשנות המאוחרת. בעוד שבפירושו המוקדם הוא נשאר מחויב למסורת האוקלידית, הרי שמאוחר יותר הוא מפתח עמדה חדשה באשר למעמדן האפיסטמולוגי של האקסיומות. מסתבר עוד שבספרו הגדול על האופטיקה אבן אלהית’ם מאמץ עמדה דומה לזו הנמצאת בפירוש המאוחר, דבר שמצביע על קשר בין שני החיבורים. בהרצאה אנסה לעקוב אחרי הזיקה הקיימת בין הפרשנות המאוחרת של אבן אלהית’ם לאוקלידס לבין ספר האופטיקה, וזאת בהקשר של התפתחות מחשבתו המתמטית של אבן אל-הית’ם בכלל, ושל סוגיית מעמד האקסיומות בפרט

Top