The Tibbons- A workshop

סדנת התיבונים

7.3.2016

הגר כהנא-סמילנסקי, התרגומים הכפולים, תחרות או שיתוף בין משה אבן תיבון ויעקב בן מכיר: מדוע יעקב בן מכיר מתלונן ×›×™ איש לא עזר לו ללמוד, אך הוא “נעבד לשדה חכמת החכמים” ?

עופר אליאור, תרגומי משה אבן תיבון ויעקב בן מכיר ל”ספר היסודות” לאוקלידס: בחינה מחודשת של ספר א’.

עקיבא קדרי,  “×–×” לו עשרים שנה” התרגומים של משה אבן תיבון ויעקב בן מכיר לספרות על הגאומטריה של הכדור.

Top