Science, Water and Nation Building

Tal Golan, University of Californaia San Diego

8.3.17

20:00 At the Edelstein Center

מדע, מים ובניין אומה: על התפתחות מערכת המים בישראל.

מי אמר שלמים אין זיכרון?  אנחנו נשאב, נסנן ונמצא בהם מפתחות להסטוריה וזהותה של מדינת היהודים המודרנית:  לתכנונה, בנינה, גבולותיה, תרבותה, והאידאולוגיה שלה.  בין לבין נדבר הקשרים בין טכנולוגיה, אינסטלציה, אידאולוגיה ופוליטיקה, נבחן את מערכת המים כמערכת כלי הדם (או העצבים) של המדינה שבדרך, ונסקור את המאבקים סביב תכנון ופיתוח המוביל הארצי, ואת האופנים בהם מערכת המים עיצבה את סמכות המדינה וזהות תושביה.

Lec 7

Top