Tal Golan 22.3.17

Tal Golan, University of Californaia San Diego

23.3.17

20:00 At the Edelstein Center

Science, Water and Nation Building: The Birth of the National Water Carrier and the Battle Over the Identity of Israel.

תקציר:  החששות בדבר הפיכתה של המדינה היהודית למדינה לאומנית וקסנופובית הופיעו הרבה לפני קום המדינה. הקייס ההיסטורי הידוע הוא סיפורה של ברית שלום שהוקמה בשנת 1925 על ידי קבוצת אינטלקטואלים יהודיים, ודגלה בהקמת אוטונומיה דו-לאומית שבה יהנו הערבים והיהודים משוויון זכויות מלא. ההרצאה תעסוק בביטויים  והתגלמותם של חששות אלו לא במישור הפוליטי אלא במישור הטכנו-מדעי. כלומר, איך המאבק האידאולוגי על דמותה העתידית של מדינת ישראל התבטא ועיצב את תכנון משק המים של המדינה שבדרך ובפועל.