Israeli Aristotelian Forum

הפורום האריסטוטלי של ישראל

הפורום האריסטוטלי של ישראל הוא קבוצת קריאה המיועדת לתלמידים בכל התארים ולחברי סגל וחוקרים

מכל המוסדות האקדמיים בארץ שיש להם עניין בהגות של אריסטו ובמסורת האריסטוטלית. מטרת הפורום

היא לספק מסגרת דיון בהיבטים שונים של הפילוסופיה האריסטוטלית ובהתקבלותה מהעת העתיקה ועד

.העת החדשה המוקדמת בתרבויות ובמסורות הלשוניות השונות, יוונית, סורית, ערבית, עברית ולטינית

בשנת הלימודים תשע”×— יתמקד הפרום ב’פיסיקה’ 4 (על מקום וזמן), בקומנטרים שונים על ספר ×–×”

.ובחיבורים פילוסופיים אחרים שמתייחסים באופן כשלהו לתפיסות המקום וזמן של אריסטו

מפגשי הפורום יתקיימו לסירוגין באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס גבעת רם ובאוניברסיטת תל אביב

. בימי ראשון ב 10:30

מועדי המפגשים הסמסטר א’ הם:

29/10/2017 , אוניברסיטת תל-אביב, בניין גילמן חדר 449

26/11/2017 , האוניברסיטה העברית, קמפוס אדמונד ספרא (גבעת רם), מרכז אדלשטיין, בניין לוי, חדר

הסמינריונים 324

7/1/2018 , אוניברסיטת תל-אביב, בניין גילמן חדר 449

21/1/2018 , האוניברסיטה העברית, קמפוס אדמונד ספרא (גבעת רם), מרכז אדלשטיין, בניין לוי, חדר

הסמינריונים 324

במפגש ההיכרות נדון בשיטות העבודה שלנו ונקרא פרקים נבחרים מתוך פיזיקה 4 ביחד – הן במקור היווני הן

.בתרגומים שונים בהתאם להתעניינותם ולהתמחותם של המשתתפים

:אנחנו מבקשים מכל המעוניינים ליצור קשר עם אחד המארגנים בדוא”ל

 leichtreimund@gmail.com ריימונד לייכט

 oharari@post.tau.ac.il אורנה הררי

Top